Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné podmínky pro zákazníky REMO - Agency tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy, která je uzavřena mezi REMO - Agency s.r.o. (zapsaná u Krajského obchodního soudu v Brně, IČ: 25583638, DIČ: CZ25583638) se sídlem Růženy Svobodové 1408/106, 669 02 Znojmo (dále jen agenturou) a zákazníkem, v návaznosti na zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a podle ust. § 852 k Občanskému zákoníku. Tyto podmínky platí pro všechny zájezdy a související služby zajišťované agenturou uvedené v cestovní smlouvě. Zákazník podpisem cestovní smlouvy stvrzuje, že se s Všeobecnými podmínkami agentury souhlasí.

1. Vznik smluvních vztahů

Smluvní vztah mezi zákazníkem a agenturou vzniká podepsáním cestovní smlouvy. Cestovní smlouva platí pro všechny další osoby přihlášené na ni zákazníkem. Za smluvní závazky dalších přihlášených osob přebírá zákazník podle ust. §546 a násl. Obč. zákoníku ručení. Zákazník a další přihlášené osoby jsou z cestovní smlouvy zavázáni společně a nerozdílně.

2. Ceny programů

Ceny programů zahrnují cenovou kalkulaci vytvořených programů, příp. jsou zde prezentovány ceny fakultativních služeb. Při podpisu cestovní smlouvy zákazník hradí 50% objednaných služeb. Doplatek objednaných služeb musí být uhrazen nejpozději 35 dnů před čerpáním první služby, a to převodem na účet agentury. V případě rezervace v době kratší než 35 dnů před odjezdem, je celková cena splatná zároveň s uzavřením smlouvy. Jakákoli platba dle cestovní smlouvy, se považuje za uhrazenou, okamžikem připsáni příslušné částky na účet agentury u uvedeného peněžního ústavu. Není-li dohodnuto jinak, bere zákazník na vědomí, že nedodržením termínu splatnosti může agentura cestovní smlouvu vypovědět a řídí se stornovacími podmínkami dle bodu č. 5. Agentura je oprávněna nejpozději 21 dnů před nástupním dnem jednostranně zvýšit cenu pobytu uvedenou v cestovní smlouvě, a to pouze v případě, že dojde k navýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny pobytů a služeb v průměru o více než 10%. Agentura je povinna o této skutečnosti zákazníka informovat písemně nejméně 21 dnů před čerpáním první služby.

3. Změny sjednaných služeb

Je li agentura nucena z objektivních důvodů změnit podmínky cestovní smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a agenturou, je povinna zákazníkovi navrhnout změnu cestovní smlouvy včetně ceny a tyto skutečnosti oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Zákazník má právo se rozhodnout, zda-li bude se změnou souhlasit nebo odstoupí od smlouvy. V případě, že cena navrhovaných služeb bude vyšší, je nutno rozdíl cen doplatit, v případě, že cena navrhovaných služeb bude nižší, agentura rozdíl vrátí zákazníkovi.

4. Změna sjednaných služeb

a) v průběhu programu/pobytu ze strany agentury

Pokud agentura řádně a včas neposkytne sjednané služby nebo jejich část, popřípadě zjistí, že nebude moci řádně a včas služby poskytnout, je agentura povinna bezodkladně a bezplatně provést taková opatření, aby klientovi zajistila náhradní služby ve shodné kvalitě a rozsahu, které se přibližují původně dohodnutým podmínkám. Pokud nelze zabezpečit služby jinak než prostřednictvím služby nižší kvality, než je uvedeno v cestovní smlouvě, je agentura povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.

b) ze strany zákazníka - změna termínu čerpání první služby (nástupní den programu)

 • ve lhůtě delší než 35 dnů před nástupem je možno změnit termín ubytování při zachování stejného ubytovacího zařízení za poplatek 25% z ceny, pokud to podmínky ubytovacího zařízení neumožňují jinak
 • ve lhůtě kratší než 35 dnů je změna posuzována dle bodu aktuálních stornopoplatků viz. bod 5.

c) zkrácení/prodloužení programu/pobytu v destinaci

Pokud situace z hlediska volných ubytovacích kapacit dovoluje prodloužení pobytu, má zákazník možnost si pobyt prodloužit. Cenový rozdíl doplatí na místě zástupci CK. V případě zkrácení pobytu z vlastního rozhodnutí zákazníka, cenový rozdíl za nevyužité dny CK nevyplácí.

d) změna ubytovací kapacity

 • ve lhůtě delší než 35 dnů před nástupem je možno provést změnu ubytovacího zařízení za poplatek 25%, pokud to podmínky ubytovacího zařízení neumožňují jinak
 • ve lhůtě kratší než 35 dnů je změna posuzována dle bodu aktuální stornopoplatků viz. bod 5.

e) změna jména

Zařazení náhradníka je bez poplatku na základě písemné žádosti zákazníka s osobními údaji náhradníka.

5. Stornopoplatky – odstoupení od smlouvy práva a povinnosti zákazníka a agentury

Zákazník je oprávněn kdykoli před zahájením první služby zájezd zrušit, a to tím, že odstoupí od cestovní smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být podepsáno objednavatelem. Účinnost odstoupení od smlouvy je stanovena datem doručení odstoupení od smlouvy písemně do sídla firmy.
Při odstoupení od cestovní smlouvy je zákazník povinen uhradit odstupné ve výši:

 • 30% z ceny pobytu pokud dojde k odstoupení dříve než 35 dnů před datem první objednané služby
 • 40% z ceny pokud dojde k odstoupení v době mezi 34. až 30. dnem před datem první objednané služby
 • 50% z ceny pokud dojde k odstoupení v době mezi 29. až 20. dnem před datem první objednané služby
 • 70% z ceny pokud dojde k odstoupení v době mezi 19 až 9. dnem před datem první objednané služby
 • 100% ceny pokud dojde k odstoupení v době mezi 8. dnem a méně před datem první objednané služb

Pokud se zákazník nedostaví první den nasmlouvané služby a nezačne čerpat zaplacené služby, nebo musí-li být z důvodu vážného narušování průběhu programu/pobytu vyloučen, má nárok na plnou úhradu nákladů. Agentura může před zahájením první služby odstoupit od smlouvy, jestliže z objektivních důvodů nemůže dodržet podmínky cestovní smlouvy (zejména v důsledku neodvratitelných událostí, kterým nemohla agentura zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí). V takovém případě je agentura povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny programu/pobytu podle zrušené cestovní smlouvy. Agentura může odstoupit od smlouvy i při porušení povinností zákazníkem, za které se považují zejména níže uvedené případy:

 • zákazník se nedostaví do cílové destinace, aby převzal veškeré propozice, klíče od ubytování
 • zákazník nezaplatí cenu programu/pobytu ve stanovené lhůtě a ve stanovené výši nebo v plné výši

6. Povinnosti zákazníka

 1. poskytnout agentuře úplné a pravdivé údaje v cestovní smlouvě nebo v dodatku, objednávce, včetně jakýchkoliv změn těchto údajů, za účelem řádného zajištění služeb. Zákazník se zavazuje poskytnout platné kontaktní údaje jako jsou adresa, telefon, e-mail atd.
 2. bez zbytečného odkladu sdělit agentuře své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu cestovní smlouvy
 3. převzít od agentury doklady potřebné pro čerpání služeb (vouchery); způsob předání cestovních dokladů je se zákazníkem sjednán při uzavření cestovní smlouvy
 4. zákazník nese plnou odpovědnost za platnost a správnost všech dokumentů včetně víz, které jsou nutné pro vstup do cílových destinací
 5. zákazník je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil škodu na majetku nebo zdraví ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo agentury a je povinen uhradit škodu, která by byla tímto konáním způsobena. Za porušení povinnosti zákazníka se vedle porušení konkrétních povinností plynoucích z uzavřené cestovní smlouvy považuji i případy, kdy zákazník vážně narušuje průběh pobytu a dále případy, kdy je zákazník prokazatelně pod vlivem omamných a návykových látek. Zákazník bere na vědomí, že v případě odstoupení agentury od cestovní smlouvy z důvodu porušené povinnosti zákazníkem, mu nevzniká nárok na vrácení alikvotní části ceny služeb, které nebyly čerpány

7. Povinnosti agentury

 1. řádně a pravdivě informovat zákazníka o všech skutečnostech sjednaných služeb
 2. je-li součástí cestovní smlouvy ubytování, dodržet jeho polohu, kategorii, stupeň vybavenosti a hlavní charakteristické znaky
 3. zaslat zákazníkovi včas ubytovací poukazy (vouchery) a další doklady nutné k zahájení čerpání služeb, společně s pokyny na cestu
 4. mít sjednané platné pojištění proti úpadku ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb, na jehož základě vzniká zákazníkům pojištěné agentury právo na plnění v případech, kdy agentura z důvodu úpadku:
  • neposkytne zákazníkovi dopravu z místa v zahraničí do ČR, jestliže je tato doprava součástí zájezdu
  • nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil
  • nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil jen z části

8. Pojištění

V ceně pobytů není zahrnuto pojištění léčebných výloh pro cesty do zahraničí (pokud není uvedeno jinak). Komplexní cestovní pojištění doporučujeme a sjednává agentura ve spolupráci s pojišťovnou Uniqa.

9. Reklamace

Pokud je rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb nižší, než byla předem dohodnuta v cestovní smlouvě, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí zákazník uplatnit u agentury písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení pobytu dle cestovní smlouvy, jinak právo zákazníkovi na uplatnění reklamace zaniká. Zákazník může uplatnit reklamaci za svoji osobu a také za osoby, za které reklamované služby v rámci své cestovní smlouvy objednal. V případě, že se jedná o vadu odstranitelnou, zákazník je povinen ve smyslu § 415 a 417 Občanského zákoníku ve vlastním zájmu ústně (může i telefonicky) nebo písemně uplatnit reklamaci neprodleně po jejím zjištění v destinaci, a to u místního zástupce agentury (např. „průvodce“ nebo „delegáta“), aby mohlo být zabráněno škodě. Pracovníci agentury jsou povinni vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace do sídla firmy.